ΑΡΧΑΙΑ Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


 Να τοποθετήσετε τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων στον κατάλληλο χρόνο :
 1.  Ο Πέρσαι τούς φαύλους νέους σχυρς κολάζουσιν
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  μες δεινά πράττετε
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Λέων τίς βασιλεύει σπερ νθρωπος
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Ο στρατιται διακινδυνεύουσιν ν τ ρήμ
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Λακεδαιμόνιοι πρέσβεις πέμπουσιν πρός θηναίους
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Βορέας και λιος περί δυνάμεως ρίζουσιν
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Λέοντες δεύουσιν σύν νθρώποις
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Τά πλοα καταπλέουσιν εις τήν νσον
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1. γώ μέν θηναος εμί, μες δέ Κορίνθιοι στέ
Παρατατικός:                                                          Παρατατικός:
 1.  δυσσεύς προσδεδεμένος τ στύλω ταν Σειρήνων κούει
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:                 
 1. Ο θηναοι εί θύουσιν τος θεος. 
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Σύ μέν θεραπεύεις τέχνας, γώ δέ τήν λήθειαν.
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Κύων κρέας χων, ποταμόν διαβαίνει
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  μες νοχον σέ κατονομάζομεν.
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Λησταί οτον φονεύσαντες τό ργύριον ρπάζουσιν
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1. μέν θερισμός πολύς στι , ο δέ ργάται λίγοι εσίν
Παρατατικός:                                                          Παρατατικός:
 1. λιεύς ν τινί ποταμ λιεύει
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Σύ πείθεις τούς δικαστάς
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.   ναρχία πόλεις καταστρέφει
Παρατατικός:                                                          Aόριστος:
 1.  Δαρειος στι  βασιλεύς τν Περςν
Παρατατικός:             
Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις  εφαρμόζοντας τους κανόνες τονισμού:
 • ·         κατηγορος
 • ·         νωμαλος
 • ·         μηκος
 • ·         Νειλος
 • ·         βωλος
 • ·         ταυρος
 • ·         φλοισβος
 • ·         δουλος
 • ·         δουλων
 • ·         νευρον
 • ·         οινος
 • ·         γενναιος
 • ·         γενναιων
 • ·         μειζον
 • ·         νομος
 • ·         τουτο
 • ·         δημους
 • ·         κεινος
 • ·         μνημειον
 • ·         τειχη
 • ·         πληθος
 • ·         ερηνη
 • ·         φαυλος
 • ·         φονος
 • ·         κυβερνητης
 • ·         προσηκει
 • ·         πολεμος
 • ·         στρατηγος
 • ·         φθονος
 • ·         παιδες
 • ·         πρωτος
 • ·         στρατιωτης
 • ·         σπηλαιον
 • ·         σημειον
 • ·         δικαιος
 • ·         στεφανου
 Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής μέλλοντα:


·         τρέπεις:
·         φύει:
·         ἂρχομεν:
·         λήγετε:
·         κρύπτουσι:
·         τάττει:
·         τρίβομεν:
·         κηρύττετε:
·         γυμνάζεις:
·         κλέπτει:
·         παιδεύουσι:
·         πέμπομεν:


 Να γράψετε τα παρακάτω ρήματα στο ίδιο πρόσωπο και αριθμό της οριστικής ενεστώτα:


·         φυλάξουσι:
·         ἀλλάξεις:
·         κόψομεν:
·         βλάψετε:
·         ταράξεις:
·         παιδεύσετε:
·         πιστεύσουσι:


 Να διατυπωθούν οι επόμενες προτάσεις με όλους τους τύπους τους στον πληθυντικό.
α. Οὗτος ἔπεμπεν ἱππέα τῷ βασιλεῖ.
β. Ἡ πόλις αὕτη ἔνδοξος ἦν.
γ. Ἕξις ἐστὶ δευτέρα φύσις.
δ. Καλὸν τέκνον χάρμα (= ευφροσύνη) τοκέως (=γονιού) ἐστί.
ε. Ὅς πίστιν ἔχει ἀμάχητον (= ακατανίκητη) δύναμιν ἔχει.
Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ουσιαστικά.
ΟΝ. …………… ………….. αἱ δόσεις ………………
ΓΕΝ. …………… τῆς πόλεως ………….. …………….
ΔΟΤ. ταῖς πράξεσι …………… ………….. ……………….
ΑΙΤ. ………….. ……………. ..……….. τὴν ἔλλειψιν
ΚΛΗΤ. …………… ……………. …………… ……………….
 Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
τὰς ἀποφάσεις ——> …………………………………
τῇ ἐνέσει ——> ………………………………….
τῶν ὄψεων ——> …………………………………
ἡ ἐπίθεσις ——> …………………………………
ταῖς διώξεσι ——> …………………………………
τῆς ἀπολαύσεως ——> …………………………………
τὴν ῥίψιν ——> …………………………………
αἱ ἀπολύσεις ——> ……………………………….. 
 Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ουσιαστικά.
ΟΝ. ………… …………. ………. …………. ……………..
ΓΕΝ. τοῦ ἱερέως ………… τοῦ βήματος …………. …………..
ΔΟΤ. ………… τῇ ἀποφάσει …………… ................. …………..
ΑΙΤ. ……….. …………… ………….. τοὺς γονέας τὰ ῥήματα
ΚΛΗΤ. …………. ………….. ………….. ………….. ………….
 Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
τῷ πράγματι ——> …………………………….
τῶν θαυμάτων ——> …………………………….
τὰ ῥεύματα ——> …………………………….
τοῖς γραμματεῦσι ——> …………………………….
τὸν ἱππέα ——> ……………………………
οἱ τομεῖς ——> …………………………..
(ὦ) κουρεῖς ——> ……………………………
τῷ προβολεῖ ——> …………………………..
τοῖς ὑφάσμασι ——> …………………………..
τοῦ ὑπολείμματος ——> ………………………….
(ὦ) βάσεις ——> ………………………..
τὴν αἵρεσιν ——> ……………………….
τῇ ἀνορθώσει ——> ………………………..
τῶν διαφθορέων ——> ……………………….
τοῖς διατάγμασι ——> ……………………….
τὰς καταθέσεις ——> ………………………..
 Να συμπληρώσετε τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τον κα-τάλληλο τύπο του ουσιαστικού που βρίσκεται σε παρένθεση και στη συνέχεια να τοποθετήσετε το ουσιαστικό στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
α. Ἅπαντες ἐν τῷ σταδίῳ ἐπευφήμουν τοὺς …………………. …..…………………. (δρομεὺς).
β. Ἀποδώσω ἑπτὰ δραχμὰς τῷ ……………… …………………….. (κουρεὺς), ἵνα μὲ κείρῃ (=για να με κουρέψει).
γ. Περικλῆς ἀπέδιδεν ἐν τῷ ………………. ……………………… (βῆμα) αὑτοῦ ὄγκον (=μεγαλοπρέπεια).
δ. Οἱ περίοικοι ἀντεδίκουν (=διαφωνούσαν) περὶ τῶν ὅρων (=για τα σύνορα) τῶν …………………… …………………………………. (κτῆμα).
ε. Ἐν τῇ ……………. ………………………… (πράξις) σκόπει (=να παρατη-ρείς) τὸ ἦθος.
 Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν από τα παρακάτω ουσιαστικά.
ΟΝ. ………… …………… ………… ………… ……………
ΓΕΝ. ………… τῶν ἁλιέων ………… τῶν ἐνέσεων …………
ΔΟΤ. τῇ δονήσει …………. τῷ διπλώματι ………… …………
ΑΙΤ. ……….. ………... ………… ………… τοὺς ἱππέας
ΚΛΗΤ. ………. ………… ………….. ………… …………….
Να μεταφέρετε τα ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
τῷ διερμηνεῖ ——> ………………………………..
τὰ θαύματα ——> ………………………………..
τοῖς θέμασι——> ………………………………..
τὸν ἐπιδρομέα——> ……………………………….
τῇ ἀνταποδόσει ——> ………………………………..
τὰς προσβάσεις——> ………………………………
τῷ κατασκευάσματι ——> ………………………………
τῶν ἀρχιερέων ——> ………………………………
τῶν κατακτήσεων ——> ……………………………..
τοῖς συγγραφεῦσι ——> ……………………………..
ἡ ἀνάστασις ——> …………………………….
τῶν καταστρωμάτων ——> ……………………………..
 Να σχηματίσετε τις πτώσεις που σας ζητούνται για κάθε ουσιαστι-κό.
ὁ γραμματεύς ——> δοτ. ενικού……………… / δοτ. πληθυντ………………..
ἡ μετάληψις ——> γεν. ενικού…………….. / κλητ. ενικού……..………. / δοτ. πληθυντ………………
τὸ ἐπίχρισμα ——> γεν. πληθυντ…………… / δοτ. πληθυντ…………………
ὁ τομεύς ——> γεν. ενικού…………… / κλητ. ενικού ……………. / ονομ. πληθυντ……………….
Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τους όρους τους.
α. Οὐ λέγεις τὴν ἀλήθειαν.
β. Νικίας καὶ Ἀλκιβιάδης ἦν στρατηγοί.
γ. Οἱ ἀθληταὶ ἠγωνίζοντο ἐν τῷ σταδίῳ.
δ. Οἱ Ἀθηναῖοι ἀνέθηκαν τῷ Ἀπόλλωνι τρίποδα.
ε. Πολλάκις ἐσυμβουλεύσαμεν ἡμᾶς καὶ ἅπαντας τοὺς συμμάχους μὴ πολεμεῖν.
  
 Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως προς τους όρους τους.
α. Δάμων καὶ Φιντίας ἦσαν φίλοι.
β. Ὁ δῆμος ἤκουσεν τοῦ ῥήτορος.
γ. Οὐκ ἐθέλομεν πολεμεῖν.
δ. Τριάκοντα νῆες (=καράβια) ἔπλεον εἰς Κρήτην.
ε. Οὐκ ἐσμὲν φαῦλοι καὶ πονηροί.
στ. Ἕλληνες καὶ Πέρσαι οὐκ ἐπολέμουν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ.
ζ. Πολλοὶ ῥήτορες ἠγόρευον καθ’ ἡμέραν ἐν τῇ ἀγορᾷ.
η. βοηθήσαμεν μν κα τος λοιπος συμμάχοις ν κείν τ κινδύν

Σχόλια