ΚΛΙΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ


α) Οι μετοχές όλων των χρόνων της μέσης φωνής κλίνονται κατά τα δευτερόκλιτα τρικατάληκτα επίθετα:
λυόμενος, λυομένου, κτλ
λυομένη, λυομένης, κτλ
λυόμενον, λυομένου, κτλ
τιμώμενος, τιμωμένου, κτλ
τιμωμένη, τιμωμένης, κτλ
τιμώμενον, τιμωμένου, κτλ
τιθέμενος, τιθεμένου, κτλ
τιθεμένη, τιθεμένης, κτλ
τιθέμενον,τιθεμένου, κτλ

Όμοια κλίνονται και οι μετοχές των άλλων χρόνων: λεξόμενος -η -ον, σωθησόμενος -η -ον, πραξάμενος -η -ον, πεπραγμένος -η -ον, κτλ.
β) Οι μετοχές αρσενικού και ουδετέρου γένους όλων των χρόνων της ενεργητικής φωνής και των παθητικών αορίστων κλίνονται κατά την γ΄ κλίση:
1. σε -ας, σα, -αν: (κατά το πς, πσα, πν)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύσας, λύσασα, λσαν
λύσαντος, λυσάσης, λύσαντος
λύσαντι, λυσάσ
, λύσαντι
λύσαντα, λύσασαν, λ
σαν
λύσας, λύσασα, λ
σαν
στάς, στσα, στν
στάντος, στάσης, στάντος
στάντι, στάσ, στάντι
στάντα, στάσαν, στάν
στάς, στσα,στν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύσαντες, λύσασαι, λύσαντα
λυσάντων, λυσασ
ν, λυσάντων
λύσασι, λυσάσαις, λύσασι
λύσαντας, λυσάσας, λύσαντα
λύσαντες, λύσασαι, λύσαντα
στάντες, στσαι, στάντα
στάντων, στασν, στάντων
στσι, στάσαις, στσι
στάντας, στάσας, στάντα
στάντες, στσαι, στάντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές ενεργητικού αορίστου α΄, άσιγμων αορίστων των υγρόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων ( μείνας-ασα-αν, γγείλας-ασα-αν) και οι μετοχές βάς, βσα, βάν, δράς, δρσα, δράν, κ.ά.
2. σε -είς, -εσα, -έν: (κατά το χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν)
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λυθείς, λυθεσα, λυθν
λυθέντος, λυθείσης, λυθέντος
λυθέντι, λυθείσ
, λυθέντι
λυθέντα, λυθε
σαν, λυθν
λυθείς, λυθε
σα, λυθν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λυθέντες, λυθεσαι, λυθέντα
λυθέντων, λυθεισ
ν, λυθέντων
λυθε
σι, λυθείσαις, λυθεσι
λυθέντας, λυθείσας, λυθέντα
λυθέντες, λυθε
σαι, λυθέντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές α΄και β΄ παθητικού αορίστου (σωθες-εσα-έν, παλλαγες-εσα -έν), οι μετοχές τιθες-εσα-έν, είς, εσα, έν και υείς, υεσα, υέν, κ.ά.
3. σε -ούς, -οσα, -όν: (κατά το δούς, το δόντος) κλίνεται η μετοχή γνος
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
γνούς, γνοσα, γνν
γνόντος, γνούσης, γνόντος
γνόντι, γνούσ
, γνόντι
γνόντα, γνο
σαν, γνν
γνούς, γνο
σα, γνν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
γνόντες, γνοσαι, γνόντα
γνόντων, γνουσ
ν, γνόντων
γνο
σι, γνούσαις, γνοσι
γνόντας, γνούσας, γνόντα
γνόντες, γνο
σαι, γνόντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές λούς, λοσα, λόν (μτχ. αορ. β΄του ρ. λίσκομαι), βιούς, βιοσα, βιόν (μτχ. αορ. β΄του ρ. ζ).
4. σε -ύς, -σα, -ύν: (κατά το μάς, μάντος) κλίνεται η μετοχή δεικνς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δεικνύς, δεικνσα, δεικνν
δεικνύντος, δεικνύσης, δεικνύντος
δεικνύντι, δεικνύσ
, δεικνύντι
δεικνύντα, δεικν
σαν, δεικνν
δεικνύς, δεικν
σα, δεικνν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δεικνύντες, δεικνσαι, δεικνύντα
δεικνύντων, δεικνυσ
ν, δεικνύντων
δεικν
σι, δεικνύσαις, δεικνσι
δεικνύντας, δεικνύσας, δεικνύντα
δεικνύντες, δεικν
σαι, δεικνύντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές πολλύς, πολλσα, πολλν (μτχ. ενεστώτα του ρ. πόλλυμι), δύς, δσα, δν (μτχ. αορ. β΄ του ρ. δύομαι), φύς, φσα, φν (μτχ. αορ. β΄ του ρ. φύομαι) κ.ά.
5. σε ων, -ουσα, -ον: (κατά το κων, κουσα, κον- κών, κοσα, κν) κλίνονται οι μετοχές λύων και φυγν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύων, λύουσα, λον
λύοντος, λυούσης, λύοντος
λύοντι, λυούσ
, λύοντι
λύοντα, λύουσαν, λ
ον
λύων, λύουσα, λ
ον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λύοντες, λύουσαι, λύοντα
λυόντων, λυουσ
ν, λυόντων
λύουσι, λυούσαις, λύουσι
λύοντας, λυούσας, λύοντα
λύοντες, λύουσαι, λύοντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές ενεργητικού ενεστώτα και μέλλοντα, η μετοχή ενεστώτα του ρ. εμί και οι μετοχές κάθε ενεργητικού αορ. β΄.
6. σε -ν, -σα, -ν: (κατά το Ξενοφν, -ντος) κλίνεται η μετοχή τιμν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
τιμν, τιμσα, τιμν
τιμ
ντος, τιμώσης, τιμντος
τιμ
ντι, τιμώσ, τιμντι
τιμ
ντα, τιμσαν, τιμν
τιμ
ν, τιμσα, τιμν
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
τιμντες, τιμσαι, τιμντα
τιμώντων, τιμωσ
ν, τιμώντων
τιμ
σι, τιμώσαις, τιμσι
τιμ
ντας, τιμώσας, τιμντα
τιμ
ντες, τιμσαι, τιμντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές των συνηρημένων ρ. σε –άω.
7. σε -ν, -οσα, -ον: (κατά το πλακος, -οντος) κλίνεται η μετοχή δηλν
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δηλν, δηλοσα, δηλον
δηλο
ντος, δηλούσης, δηλοντος
δηλο
ντι, δηλούσ, δηλοντι
δηλο
ντα, δηλοσαν, δηλον
δηλ
ν, δηλοσα, δηλον
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
δηλοντες, δηλοσαι, δηλοντα
δηλούντων, δηλουσ
ν, δηλούντων
δηλο
σι, δηλούσαις, δηλοσι
δηλο
ντας, δηλούσας, δηλοντα
δηλο
ντες, δηλοσαι, δηλοντα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές των συνηρημένων ρ. σε -έω, σε -όω, οι μετοχές του ενεργητικού μέλλοντα των υγρόληκτων και ενρινόληκτων ρημάτων και των υπερδισύλλαβων σε -ιζω: μενν, γγελν, κομιν, κ.ά.)
8. σε -ώς, -υα, -ός: κλίνεται η μετοχή λελυκώς, λελυκυα, λελυκς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λελυκώς, λελυκυα, λελυκς
λελυκότος, λελυκυίας, λελυκότος
λελυκότι, λελυκυί
, λελυκότι
λελυκότα, λελυκυ
αν, λελυκς
λελυκώς, λελυκυ
α, λελυκς
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
λελυκότες, λελυκυαι, λελυκότα
λελυκότων, λελυκυι
ν, λελυκότων
λελυκόσι, λελυκυίαις, λελυκόσι
λελυκότας, λελυκυίας, λελυκότα
λελυκότες, λελυκυ
αι, λελυκότα
Όμοια κλίνονται οι μετοχές ενεργητικού Παρακειμένου και η μετοχή εδώς, εδυα, εδός.
9. σε -ώς, -σα, -ώς: κλίνεται η μετοχή στώς, στσα, στς
ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
στώς, στσα, στς ή ς
σττος, στώσης, στ(ό)τος
σττι, στώσ, στ(ό)τι
σττα, στσαν, στς ή ς
στώς, στσα, στς ς
ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
Ον.
Γεν.
Δοτ.
Αιτ.
Κλητ.
σττες, στσαι, σττα
στώτων, στωσν, στώτων
στσι, στώσαις, στσι
σττας, στσας, σττα
σττας, στσας, σττα
Όμοια κλίνεται η μετοχή τεθνεώς, τεθνεσα, τεθνες (είναι β΄τύπος μετοχής του παρακειμένου τέθνηκα του ρ. ποθνσκω).
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:
Η κλητική του ενικού των τριτόκλιτων μετοχών σχηματίζεται όμοια με την ονομαστική:
λύσας, λυθείς, διδούς, δεικνύς, λύων, τιμν κ.τ.λ.

Σχόλια